BioMed.lt internetinės parduotuvės naudojimosi ir privatumo sąlygos

1.Bendrosios nuostatos
1.1. UAB „Doris Group" (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje BioMed.lt (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Laikoma, kad asmuo, perkantis Parduotuvėje, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Pirkėjas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Vartotojas Pirkėju tampa užsiregistravęs Pardavėjo svetainėje (www.biomed.lt), ir registracijos metu pateikęs savo asmens duomenis; arba atlikęs pirkimą be paskyros registracijos, kuomet taip pat pateikia savo asmens duomenis.
2.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik Pirkėjo identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
2.6. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jų jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka 
3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
3.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
3.3. Pirkėjas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį, atsiskaitydamas per Paysera sistemą, arba mokėdamas užsakymo pristatymo metu.

4. Prekių pirkimas
4.1. Pirkėjas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Pirkėjo patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti užsakymą").
4.2. Pirkėjui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikė registracijos metu, Prekės identifikacinis kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Pirkėjas.
4.3. Kiekvieną kartą Pirkėjas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
4.4. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.
4.6. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
4.6.1. Pirkėjui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
4.6.2. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą per Paysera sistemą, po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
4.6.3. Nedelsiant, Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą pristatymo metu.
4.7. Pirkėjas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes (spalva, dydis, t.t.), kiekį, bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.
4.8. Kai Pirkėjas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.

5. Prekių pristatymas ir įteikimas
5.1. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Pirkėjas.
5.2. Tais atvejais kai Pirkėjas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
5.3. Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo vėlavimo.
5.4. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Pirkėjas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
5.5. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.
5.7. Pirkėjui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Pirkėjui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą.
5.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

6. Prekių grąžinimas
6.1. 
Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
6.2. Pirkėjas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų laisvos formos pranešimą, arba pavyzdinę sutarties atsisakymo formą*, kuriuose būtų išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu pagalba@biomed.lt.
6.3. Taip pat Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šia teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu pagalba@biomed.lt.
6.4. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
6.5. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
6.6. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti Pardavėjo:
- pašalinti prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
- atitinkamai sumažinti pirkimo kainą;
- pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
- grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
6.7. Savo pasirinkimą (gali būti pasirinktas tik vienas) Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pardavėjas neturi galimybės įgyvendinti Pirkėjo reikalavimo, Pardavėjas siūlo alternatyvų būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
6.8. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
- pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu pagalba@biomed.lt, nurodant grąžinamas prekes;
- pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
- pateikti laisvos formos prašymą arba pavyzdinę sutarties atsisakymo formą*.
6.9. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių garantiją patvirtinančiame dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.
6.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
6.11. Pinigai yra negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
6.12. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes pasinaudojus teise per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia tvarkinga bei nesugadinta pakuote.
6.13. Grąžinant prekes pasinaudojus teise per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
6.14. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo kontaktus ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
6.15. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu - UAB Doris Group, Perkūnkiemio g. 3, 12127 Vilnius, Lietuva.
6.16. Grąžinamos Prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku.
6.17. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilusius ginčus, pagal CK 6.2287str. 16 p.
6.18. Pirkėjas turi teisę kilusius ginčus spręsti Europos Komisijos sukurtoje Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje, kuri suteikia galimybę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse įsisteigusiems elektroninę prekybą vykdantiems verslininkams ir Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse gyvenantiems vartotojams kilusius ginčus spręsti internetu: https://ec.europa.eu/odr/


7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
7.2. Pirkėjas turi teisę:
7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja:
7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;
7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
7.4. Pardavėjas turi teisę:
7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
7.4.4. Pirkėjui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Pirkėjo registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja:
7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Pirkėjo išsirinktą pavyzdį;
7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;
7.5.5. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
7.5.6. Suteikti valstybine kalba Pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.7. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
7.5.8. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
7.6. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
7.7. Pirkėjas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
7.9. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. Kitos nuostatos
8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu susisiekus telefonu, el.paštu, registruotu paštu arba per Europos Komisijos elektroninį ginčų sprendimo portalą (nuoroda). Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.


*Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma - nuoroda.